Effigies & Brasses

3 Results

Malvern Abbey Effigy (1225)

1225, England

Alegret (1261)

1261, France

Ecko von Steren (1343)

1343, Germanyeffigiesandbrasses.com 2009-2019