Effigies & Brasses

2 Results

Miles Stapleton (1364)

1364, England

Knebel von Katzenelnbogen (1401)

1401, Germanyeffigiesandbrasses.com 2009-2020