Effigies & Brasses

5 Results

Bolko II of Opole (1356)

1356, Poland

Johannes von Zoest (1361)

1361, Poland

Burchard von Steinberg (1376)

1376, Germany

Karl VI (1385)

1385, Germany

Johann von Holzhausen (1393)

1393, Germanyeffigiesandbrasses.com 2009-2019