Effigies & Brasses

4 Results

Aribo I (1395)

1395, Germany

Konrad von Berlichingen (1400)

1400, Germany

Miserere Mei (1400)

1400, Germany

Ludwig van Hutten (1414)

1414, Germanyeffigiesandbrasses.com 2009-2019