Effigies & Brasses

4 Results

Johann von Holzhausen (1393)

1393, Germany

Gudula Goltsteyn (1393)

1393, Germany

Henry (1400)

1400, France

Nicholas Canteys (1431)

1431, Englandeffigiesandbrasses.com 2009-2019