Effigies & Brasses

1 Result

Vicko von Stedingk (1368)

1368, Germanyeffigiesandbrasses.com 2009-2020